Informācija pēdējo reizi atjaunota 2018. gada 4. jūnijā

Narvesen mājaslapas privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-1003, Latvija Narvesen (turpmāk arī “Narvesen”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personu datu privātumu.

Narvesen veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.

Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, lietojam un aizsargājam Jūsu personas datus. Šī politika neietver informāciju par sīkdatņu izmantošanu Narvesen mājaslapā (www.narvesen.lv). Sīkdatņu izmantošanas politiku Narvesen interneta resursos, tajā skaitā Narvesen mājaslapā (www.narvesen.lv), Jūs varat apskatīt ŠEIT.

Mums ir svarīgi informēt Jūs par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas Narvesen sekas.

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt.

Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var būt arī unikāli skaitliski identifikatori, piemēram, jūsu datora IP adrese vai jūsu mobilās ierīces MAC adrese, kā arī sīkdatnes.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA

Šī privātuma politika attiecas tikai uz šādu Narvesen veikto personas datu apstrādi interneta vietnes www.narvesen.lv (turpmāk – “Narvesen mājaslapa”) ievaros:

1) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izpildot pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai.

NARVESEN VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS

PIEPRASĪJUMS NARVESEN JAUNUMU SAŅEMŠANAI

Šī personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc personas pieprasījuma informēt personu uz tās norādīto e- pastu par Narvesen tirdzniecības vietu piedāvātajiem pakalpojumiem, precēm, iespējām piedalīties Narvesen organizētajās vai ar Narvesen saistītajās akcijās, loterijās un pasākumos.

Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi Narvesen iegūst, kad Jūs attiecīgajā Narvesen mājaslapas laukā ievadiet sava e-pasta adresi un nospiediet saiti ar nosaukumu “PIERAKSTĪTIES”.

Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “PIERAKSTĪTIES”, Jūs sniedzat Narvesen piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izpildīt Jūsu pieprasījumu Narvesen jaunumu saņemšanai.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Narvesen Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu saņemt Narvesen jaunumus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei:

Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen. Ja tiek konstatēts, ka Narvesen ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.

Pēc piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, līdz 10 darba dienu laikā, mēs pārtrauksim sūtīt Narvesen jaunumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt Narvesen jaunumus un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei.

KĀ NARVESEN AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Narvesen personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas Narvesen darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi:

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Narvesen ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pātraukšanu, ja Narvesen norāda uz uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Narvesen ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot vēstuli uz Aiviekstes iela 5, Rīga, LV- 1003, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti Narvesen pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, personāla atlases speciālistiem, tiešā mārketinga sūtījumu nodrošinātājiem.

Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un Narvesen kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Narvesen izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Šajā politikā minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-1003, Latvija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-1003, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NARVESEN BALTIJA”.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Narvesen, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).